Like Parent 话你知小朋友似爸爸定妈妈?!Like

Like Parent 话你知小朋友似爸爸定妈妈?!Like 

近日又有一只于手机大热的应用程式 Like Parent,让一众家长测试小朋友似边个啲,不少人于测试后上载至社交网站分享,十分有趣。我哋都用咗几个名人嘅相试下玩。

Like Parent 话你知小朋友似爸爸定妈妈?!LikeLike Parent 话你知小朋友似爸爸定妈妈?!Like

碧咸爱女之所以咁得意,原来因为似足碧咸(71%);至于齐昕,Like Parent 就话佢有 67% 似佢母亲!(嘻嘻)

iOS/Android 下载

Related Posts